فرم درخواست همکاریقوانین و مقررات عضویت در تیم وایدى گرافیک

مجرى متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحى ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده به کارفرما تحویل نماید و در ازاى هرروز دیرکرد %10از مبلغ کسرخواهدشد در صورت عدم دسترسى وایدى گرافیک به مجرى بدون اطلاع قبلى بعداز حداکثر3اخطار از تیم حذف خواهدشد مجرى متعهد میگردد حداکثر تا 5 اتود طراحى را به نوبت به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت که معادل %30از کل مبلغ قرارداد میباشد را به عنوان حق الزحمه مجرى درنظرگرفته و قرارداد فسخ خواهدشد بدیهى است در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحى هاى انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهاى ارائه شده توسط مجرى را ندارد کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار مجرى گرافیک قرار میگیرد از سوى مجرى محرمانه تلقى میگردد و مجرى گرافیک موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد * از مبلغ اصلى %70به مجرى(گرافیست) %10 به کارفرما و %20به معرف کار پرداخت خواهد شد (پرداخت صورتحساب هر مجرى به صورت ماهیانه انجام میپذیرد مگر در شرایطى به خصوص)