اعضای شرکت


مدیرعامل و سرپرست بازرگانی


معاون و سرپرست گرافیست ها


مجری آریوس گرافیک

الهام ضیایی جلالی


طراح گرافیک

مهدیه قوی بنیه


طراح گرافیک

محدثه ربانی


طراح گرافیک

فاطمه حبیبی


طراح گرافیک

محبوبه رضایی


طراح گرافیک

امیر مهدی شمالی


طراح گرافیک

ملیکا مقربی


طراح گرافیک

مریم علمی


طراح گرافیک

زهرا دانشمند


طراح گرافیک

مهلا مداح


طراح گرافیک

علی فاضل زاده


کارشناس بازاریابی و مدیریت بازرگانی

محمد شمس کرمانی


کارشناس بازاریابی و مدیریت بازرگانی